IC3

รายชื่ออาจารย์ผู้สอน

ลำดับ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 นายชัยวัฒน์ คำวิเศษ กาวิละอนุกูล
2 นางสาวจันทร์แรม แก้วคำหน้อย โสตศึกษาอนุสารสุนทร
3 นางสาวนิภารินทร์ ปาละสอน โสตศึกษาอนุสารสุนทร
4 นายบุญชัย แซ่แจ๋ว ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี
5 นายกฤษดา สารเถื่อนแก้ว ศึกษาสงเคราะห์น่าน
6 นายนิรุทธิ์ ศรีคำสุข ราชประชานุเคราะห์ 23
7 นายนพดล พุทธพฤกษ์ ราชประชานุเคราะห์ 37
8 นายศรีวัน คำพาย ราชประชานุเคราะห์ 31
9 นายทิวา สุภาษี ขุนยวมวิทยา
10 นายจิรวัฒน์ เจริญโพธิ์ ศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท
11 นายฉลอง กลางจันอัด วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
12 นางอรรคพร ทับทิมทอง นวมราชานุสรณ์
13 นางสาวชณิกา เพชรจันทร์ ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
14 นายพนภาค ผิวเกลี้ยง สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
15 นายกฤษณะ ทุมซ้าย ราชประชานุเคราะห์ 27
16 นายอัครเจตน์ สีหะวงษ์ ราชประชานุเคราะห์ 29
17 นางสาวยุวพักตร์ แก้วสุทธิ์ ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
18 นายคมขวัญ เครือวัลย์ ศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ
19 นายวิโรจน์ ใบยา วัดนิโครธาราม
20 นายเจษฎาภรณ์ ต๊ะติ๊บ วัดบุญยืน
21 นายจีรวัฒน์ ปันทองมา วัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา
22 นางสาวรัญชยา ทิหล้า วัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา
23 นางสาวเบญจมาศ หงษ์ห้า พุทธโกศัยวิทยา
24 นางสุภาพ ทางกลาง พุทธโกศัยวิทยา
25 พระจีระพันธ์ คัมธีระธรรมโม โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม
26 สามเณรธนเทพ อักษรณรงค์ โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม
27 นายชนะ เกลี้ยงทอง ราชประชานุเคราะห์19
28 นางสาวอุษณีย์ คำแก้วไทร ราชประชานุเคราะห์ 20
29 นางสุกัญญา ขาวเผือก ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
30 นางสาวเปรมยุดา จันทร์เหมือน ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส
31 นายราเมศ น้อยสุข บ้านศาลาใหม่
32 นายสากีนั่น ขำวิจิต ส่งเสริมอิสลาม
33 นางสาวสิลาวาตี ดือรามะ อัตเตาฟีกียะห์ อิสลามียะห์
34 นางสาวนูรา เจ๊ะสนิ อิบตีดาวิทยา
35 นายมะรอมือลี บือราเฮง ต้นตันหยง
36 นายบุคคอรี เหล็กหมาด นิรันดรวิทยา
37 นายเจ๊ะมูฮำหมัด มะหลง จรรยาอิสลาม
38 นางสาวนูรไอนี สาและ ดารุลฮิกมะห์
39 นางสาวอักรีมา ปะอาเดะ พีระยานาวิน คลองหินวิทยา
40 นายอับดุลรอแม แม้เราะ ธรรมพิทยาคาร
41 นางสาวพาตีเมาะ หะยีมะสัน บากงพิทยา
ลำดับ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 ภิรมย์ภรณ์ พรหมมา โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏวไลยอลงค์กรณ์
2 เฉลิมพล เสียงอ่ำ โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏวไลยอลงค์กรณ์
3 ปริญญา เอกโพธิ์ เทคโนโลยีสยาม
4 อรทัย แซ่เอ้า เทคโนโลยีสยาม
5 สุธาศิณีย์ วิรุฬดก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6 ศศิประภา รังษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7 ทัตเทพ มั่นประเทศ วิมลพณิชยการ ศรีย่าน
8 สุเมธ ใจเย็น ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
9 เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
10 ประยุทธ น้อยแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัน
11 วันวิสา ขำพลจิต โรงเรียนศรีวิกรม์
12 รัตนกนก บัวพงษ์ชน วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ
13 สุนิสา ฝังรักษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ
14 สัมฤทธิ์ รักจันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ
15 สิริฤกษ์ อินแก้ว เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่
16 พัชรี ศรีวรรณ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่
17 ศิริรัตน์ มูลประเสริฐ์ โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่
18 วราภรณ์ แสงโพธิ์ เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม
19 สุพรรณษา ประมนต์ เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม
20 ณัฐพงศ์ สนองคุณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
21 ทัศพันธ์ สุวรรณทัต ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
22 อภิวัฒน์ จันโท ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
23 มยุรี อักษร โรงเรียนเกริกวิทยาลัย
24 เกษมณี เกิดประดับ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
25 สุนันท์ สุทธิจิตรานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
26 จีรวรรณ บัญโสภา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
27 จิราวดี นิลวิสุทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
28 เพ็ญศิริ อลัมภินพงค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
ลำดับ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 สมฤทัย แก้วคำ โรงเรียนเมืองพัทยา 1
2 วัชราภรณ์ ชมชื่น โรงเรียนเมืองพัทยา 1
3 สายใจ คุณบัวลา โรงเรียนเมืองพัทยา 2
4 วัลลภาภรณ์ มาลาชาสิงห์ โรงเรียนเมืองพัทยา 2
5 ฐิติกา เสียงดัง โรงเรียนเมืองพัทยา 2
6 รุ่งทิพย์ จันต๊ะวงค์ โรงเรียนเมืองพัทยา 3
7 จารุวรรณ ลันไธสง โรงเรียนเมืองพัทยา 3
8 รัตนาภรณ์ จันทะดี โรงเรียนเมืองพัทยา 3
9 มิรันตรี จันจวง โรงเรียนเมืองพัทยา 3
10 สมพงษ์ เชือกพรม โรงเรียนเมืองพัทยา 4
11 ทิพราวรรณ ทับสาร โรงเรียนเมืองพัทยา 4
12 รานี มะโนปลื้ม โรงเรียนเมืองพัทยา 4
13 อรอุมา แก้วคำ โรงเรียนเมืองพัทยา 5
14 อุดมจิตร์ กาเผือก โรงเรียนเมืองพัทยา 5
15 กัญนิพา บำรุงนา โรงเรียนเมืองพัทยา 5
16 รวีวรรณ เลิศมงคล โรงเรียนเมืองพัทยา 5
17 อุษณี กล้าณรงค์ โรงเรียนเมืองพัทยา 6
18 ดวงพร สิงห์นา โรงเรียนเมืองพัทยา 6
19 วิฑูรย์ นิรมลรัตน์ โรงเรียนเมืองพัทยา 6
20 ฐานิฏฐ์กานต์ นิลแนบแก้ว โรงเรียนเมืองพัทยา 7
21 ปิยธิดา อำภาพันธ์ โรงเรียนเมืองพัทยา 7
22 ฎีกา สุภาสัย โรงเรียนเมืองพัทยา 7
23 อรวรรณ โหนแหยม โรงเรียนเมืองพัทยา 7
24 คำปั่น ศรีมหาไชย โรงเรียนเมืองพัทยา 7
25 จิรศักดิ์ เครือคำ โรงเรียนเมืองพัทยา 8
26 สุลาวัลย์ ธนปราชญ์เปรื่อง โรงเรียนเมืองพัทยา 8
27 ชัยพร กางถิ่น โรงเรียนเมืองพัทยา 8
28 ปรัตถกร ผิวอ่อน โรงเรียนเมืองพัทยา 8
29 อาภัสราภรณ์ กำลังทวี โรงเรียนเมืองพัทยา 8
30 ชุติการญจน์ บำรุงชีพ โรงเรียนเมืองพัทยา 9
31 สุมนรักษ์ นุกูลกิจ โรงเรียนเมืองพัทยา 9
32 ดาราณี ทองดวง โรงเรียนเมืองพัทยา 9
33 ชลธิศ พวงเงิน โรงเรียนเมืองพัทยา 9
34 วรีพร จั่นเพ็ชร์ โรงเรียนเมืองพัทยา 9
35 นุชจรี ภูสาแสง โรงเรียนเมืองพัทยา 9
36 นุชิต วีระสิงห์ โรงเรียนเมืองพัทยา 10
37 นภพล พวงพันธ์ โรงเรียนเมืองพัทยา 10
38 รัตน์ชพงษ์ ภูมิฐะนาชัย โรงเรียนเมืองพัทยา 11
39 กฤต รินทรักษ์ โรงเรียนเมืองพัทยา 11
40 มัลลิกา ยืนยง โรงเรียนเมืองพัทยา 11
41 ปัญญวรรธน์ ทิสนานุพัฒน์ โรงเรียนเมืองพัทยา 11